Class lists

Update thứ hai, 16/09/2019

NĂM HỌC 2020 - 2021

GIAI ĐOẠN NGÔN NGỮ

CHƯƠNG TRÌNH BEDFORDSHIRE 

LỚP F-UOB-13A, B,C 

 

 

------------------------

------------------------

Lớp IELTS (6 tháng)

Lớp Ngôn ngữ A (BTEC Level)

Lớp Ngôn ngữ B (BTEC Level)

Lớp F-UON-A3

Lớp F-UON-M3

Lớp F-ACGU-2B

NĂM 01 CHÍNH KHÓA

 F-UOB-12A, B, C, D, E

 

--------------------

Lớp F-UNB-7A

--------------------

Lớp F-VATEL-2A

Lớp F-VATEL-2B

---------------------

Lớp F-UON-M2

----------------------

Lớp F-MCU-2A

--------------------

F-ACGU-1 + F-ACGU-2A

 

Lớp F-NHU-5

Lớp F-NHU-5S

 

NĂM 02 CHÍNH KHÓA

Lớp F-UOB-11A, B, C

---------------

-------------------

Lớp F-UNB-6

Lớp F-NHU-4S

Lớp F-NHU-4

Lớp F-MCU-1

NĂM 03 CHÍNH KHÓA

 

 

All posts

Read more >>

Academic Result

Visit site

17.275

Visit site

Address

Foreign Trade University - Faculty of International Education

Admissions office 1: Room 1008, 10th floor, Building A, 91 chua Lang, Dong Da, Ha Noi, Vietnam
Telephone: +842432595158(ext244,249)
Email: kdtqt@ftu.edu.vn
Facebook: Khoa Đào tạo Quốc Tế - FTU

Admissions office 2: 7th Floor Dormitory - Foreign Trade University
Telephone: +842437757371
Email: kdtqt@ftu.edu.vn
Facebook: Khoa Đào tạo Quốc Tế - FTU

Admissions office 3: Department of International Education - Room 107, Ground Floor - A Building - Foreign Trade University (Ho Chi Minh Campus)
Telephone: +84835127258(ext:887,889,880)
Email: dtqt.cs2@ftu.edu.vn